کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map

  • 320
cheshmandaz
cheshmandaz
اطلاعات فروشنده:
  • شماره ثابت:

  • شماره همراه:

اطلاعات فروشنده
مدت زمان باقیمانده از این آگهی:
انقضای مدت زمان آگهی
وضعیت کالا: دست دو
قیمت خرید:
30,000 تومان

* پرداخت هزینه ارسال به عهده خریدار می‌باشد *

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map
توجه: از پرداخت وجه به فروشندگان قبل از دریافت کالا به شدت خودداری کنید. وب سایت دست دو هیچگونه تعهدی نسبت به فروشنده آگهی و محتوای آن ندارد.
dast2 blog dast2 Auction

توضیحات

کتاب پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc map



مولفان: سعید جوی زاده، منیژه براهیمی، شیما اخگر، مسلم شمشیری، امیرحسین احراری



تلفن سفارش : 09382252774-07132341477



آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1



پست الکترونیک:



Sjavizadeh@yahoo.com



وب سایت:



www.gisland.org



 



سرفصل کتاب:



فصل اول: سنجش از دور. 11



1-1- سنجش از دور. 14



1-1-1 سنجش از دور اپتیکی... 16



1-1-2- سنجش از دور راداری... 18



1-1-3- سنجش از دور ابرطیفی... 21



1-1-4-  سنجش از دور حرارتی... 23



1-1-5- سنجش از دور لایدار. 25



1-2 تصاویر ماهوارهای... 27



1-2-1- توانهای تفکیک..... 28



فصل دوم: ماهواره ها و سنجنده ها 32



2-1 معرفی ماهوارههای سری لندست.... 33



2-1-1- نسل اول ماهوارههای لندست، سنجنده اسکنر چند طیفی... 34



2-1-2- نسل دوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی... 37



2-1-3- نسل سوم ماهوارههای لندست، سنجنده نقشهبردار موضوعی بهبود یافته. 43



2-1-4- نسل چهارم ماهوارههای لندست، سنجنده OLI و سنجنده مادون قرمز حرارتی... 47



2-2 سنجندههای چندطیفی ماهوارههای سری  NOAA... 61



2-3 سنجنده مادیس..... 65



2-4 ماهواره آیکونوس..... 69



فصل سوم : دانلود تصاویر ماهواره ای.. 70



3-1 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت EarthExplorer.. 71



3-2 دانلود تصاویر ماهواره ایی از طریق سایت GLCF.. 83



3-3 دانلود تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار SAS Planet. 88



3-4- دانلود تصاویر از طریق سایت  libra.developmentseed.. 94



فصل چهارم: آشنایی  با محیط نرم افزار Arc map. 102



4-1- معرفی نرم‌افزار ArcMAP.. 103



4-2- طریقه دسترسی به ArcMAP.. 103



4-3-آشنایی با محیط ArcMAP.. 104



4-4- طریقه اضافه کردن جدول مندرجات... 105



4-5-آشنایی با جدول مندرجات (Table Of Contents) 106



4-6-طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ArcMAP.. 110



4-6-1- آشنایی با نوار ابزار استاندار  (شکل 4-14) 111



4-6-2-آشنایی با نوار ابزار Tools (شکل 4-15) 113



4-7- وارد نمودن داده ها(لایه های اطلاعاتی)در ArcMAP.. 115



4-8-انواع روش های ذخیره نمودن  یک پروژه در ArcMAP: 116



4-8-1- ذخیره نمودن یک پروژه: 116



4-8-1-1-باز نمودن یک پروژه : 118



4-8-2- ذخیره نمودن نقشه برای چاپ: 119



4-8-3-استفاده از روش Publisher.. 121



4-8-3-1- بازکردن پروژه Publisher: 130



4-8-4-روش ذخیره ی پروژه به روش PDF: 134



فصل پنجم: ترکیب باندها (Composite bands). 136



5-1- معنی و مفهوم Composite bands. 137



5-2-ایجاد ترکیب رنگی: 145



5-2-1-کاربرد برخی از ترکیب های رنگی: 146



5-3-ایجاد ترکیب رنگی تصاویر ماهواره ای در ArcMAP: 146



فصل ششم: تصحیح هندسیGeoreferencing) ). 150



6-1- ژئورفرنس کردن.. 151



6-2- مراحل انجام Geo Referencing: 152



فصل هفتم: کاربرد نرم افزار Google earth  در محیط GIS. 161



7-1- نرم افزار Google Earth.. 162



7-2-تبدیل لایه های GIS به فرمت Google earth.. 162



7-2-1- Layer To KML. 163



7-2-2- Map To KML. 166



7-3-تبدیل لایه های Google earth به فرمت GIS.. 168



فصل هشتم: موزاییک کردن (Mosaicking). 170



8-1-موزائیک کردن.. 171



8-1-1-روش اول موزاییک کردن: 172



8-1-2-روش دوم موزاییک کردن: 174



فصل نهم: ایجاد برش بر روی تصویر ماهواره ای.. 177



9-1-ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای... 178



9-1-1-روش اول برش زدن تصاویر ماهواره ای: 178



9-1-2-روش دوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 180



9-1-3-روش سوم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 183



9-1-4-روش چهارم برش زدن تصاویر ماهواره ای: 186



فصل دهم: کنتراست و درخشندگی (Contrast And Brightness function). 191



10-1- کنتراست.... 192



10-2- روش به وجود آوردن تابع کنتراست بر روی تصویر در محیط ArcMap: 192



فصل یازدهم: فیلتر (Filter). 194



11-1-فیلتر. 195



11-2-روش انجام فیلتر در نرم افزار Arc MAP.. 196



11-3- انوع فیلتر کانولوشن... 202



فصل دوازدهم: تحلیل مؤلفه های اصلی PCA (Principal component analyses). 211



12-1- تحلیل مولفه های اصلی... 212



12-2- روش انجام PCA در نرم افزار ArcMAP.. 213



فصل سیزدهم: محاسبه شاخص ها 216



13-1-محاسبه شاخص های سنجش از دور در نرم افزار ArcMAP.. 217



13-2-شاخص پوشش گیاهی NDVI: 231



13-2-1-شاخص (Normalized Difference Vegetation Index)NDVI چیست؟. 231



13-2-2- سری های زمانی و ترکیب های (Composite) شاخص پوشش گیاهی NDVI: 232



13-2-3-کاربردهای NDVI 233



13-2-4-ایجاد یک نقشه NDVI در ArcMAP.. 233



13-3- محاسبه شاخصInfrared Percentage Vegetation Inde (IPVI ). 249



13-4- شاخص( RVI ) Ratio Vegetation Index. 252



13-5- شاخص(DVI ) Divergence Vegetation Index. 254



13-6- محاسبه خط خاک و بدست آوردن معادله خط خاک: 256



13-7- شاخص( WDVI) Weighted Difference Vegetation Index. 262



13-8- شاخص( SAVI) Soil Adjusted Vegetation Index. 264



13-9-شاخص( TASVI )Transformed Soil Vegetation Index. 269



13-10-شاخص ( MSAVI) Modified Soil Adjustment Vegetation.. 273



13-11- شاخص ( MSAVI2) Modified Soil Adjustment Vegetation.. 276



13-12-شاخص Perpendicular Vegetation Index (PVI). 277



13-13-شاخص GEMI 279



13-14- شاخص GVI (لندست TM) 282



13-15-روش Sultan's Formula.. 284



فصل چهاردهم: طبقه بندی (Classification). 287



14-1-طبقه بندی... 288



14-2-محدودیتھای کلاسه بندی تصاویر (داده ھا) 289



14-3- روشهای طبقه بندی در Arc MAP.. 289



14-3-1-طبقه بندی نظارت نشده (Unsupervised) 289



14-3-2-طبقه بندی نظارت شده (supervised) 292



14-4-تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از طبقه بندی نظارت شده و طبقه بندی نظارت نشده: 293



14-5-مراحل کلی تهیه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دور سنجی... 295



14-6-معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی... 297



14-7- مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی... 297



14-8- تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت شده: 298



14-9-تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP به روش طبقه بندی نظارت نشده: 303



فصل پانزدهم: برچسب گذاری (Label) بر روی تصاویر ماهواره ای.. 306



15-1- برچسب گذاری... 307



15-2-روش های برچسب گذاری تصاویر ماهواره ای در ArcMAP: 307



15-3- تبدیل برچسبها به Annotation.. 321



فصل شانزدهم: خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای.. 325



16-1- مقدمه. 326



16-2- چیدمان نقشه. 326



16-3-عناصر چیدمان نقشه. 329



16-4-نمایش کلی عناصر چیدمان نقشه. 331



16-5-محیطView  layout. 333



فصل هفدهم: آشنایی با افزونه ENVI Tools در نرم افزار ArcGIS. 350



17-1- مقدمه. 351



17-2-دسترسی به برخی توابع ENVI در ArcMap. 351



17-3-اضافه کردن امکانات پردازش تصاویر با استفاده از مدلها برای کاربرد مورد نظر  353


ویژگی ها

آگهی های مشابه

دی وی دی های کنکور آسان است +هدیه ویژه+برنامه
برنامه های آموزشی و نرم افزار
دی وی دی های کنکور آسان است +هدیه ویژه+برنامه

توافقی

نظرات

لطفا برای درج نظر وارد حساب کاربری خود شوید.