انواع مقاومت

قیمت (به تومان)
-
محصولات

آگهی های دسته انواع مقاومت

 • مقاومت 33KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 33KOHM

  توافقی

 • مقاومت 4.7KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 4.7KOHM

  توافقی

 • مقاومت 1MOHM- 1%
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 1MOHM- 1%

  توافقی

 • مقاومت 15KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 15KOHM

  توافقی

 • مقاومت 100OHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 100OHM

  2 تومان

 • مقاومت 2.2KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 2.2KOHM

  2 تومان

 • مقاومت 2.7KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 2.7KOHM

  2 تومان

 • مقاومت 22KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 22KOHM

  3 تومان

 • مقاومت 1.5KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 1.5KOHM

  2 تومان

 • مقاومت 68KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 68KOHM

  3 تومان

 • مقاومت 3.3KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 3.3KOHM

  2 تومان

 • مقاومت 1KOHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 1KOHM

  2 تومان

 • مقاومت 33OHM
  انواع مقاومت منقضی شده
  مقاومت 33OHM

  2 تومان